梵音欣赏
※当前位置: 首页 - 唐韵宝刹 - 梵乐欣赏

梵唱心经

a ya wa lu yin di shua la

mo li shang chua gen pi ru pa xia

wa la mi duo cha liang cha la wa lu

yi ha wa lou yin dia shua

en jia shang da a sha na cha

chua ba wa shun ni ya ma shen ni chua

yi ha sha li bu chua ru bang

chu ni shun ni ya dang ya wa lu ba

lu ba na ya ha shun ni ya da shun

ya da ya da ren ta sha lu bang

ya lu bang sha shun ni ya da ya shun

ni ya da ya sha lu bang

yi wa yi wa li na ya

shang ya shang si ga la yi ya la

yi ha sha li bu chua sha wa da wa

shun ni ya lan cha na

a lu wa na,a li lu ya

a wa na a li ma la a lu na a ma ri mu na

ha si ma sha li bu chua shu ni ya da run

da lu bang na vi ga la na

shun ya lang shen si ga la ya vi ya la

na zha chen chu chua wa na qi wa

na ya wa na shang na lu bang chuan da

ga na la shang sha sha mi ya na wa

na zha shou da du ya wa na

wa lu vi ya na,da du

na vi li ya,na vi li ya jia you

ya wa na jia la ma ra la

na jia la ma la na jia you

na lu ta sha mu da ya ni ru la ma ya

na ya len pu rao po dei

na vi sha wa ya

ha si ma pu rao po dei da mu li shang duo li

pa si ya bao rou mi da a si chui ya mi ya vi ya

chui da a wa la da,chui da a wa la da

na ci wa na zha shou

yi da li ya ya shang a di pan da

mi si ya ya wa na

zhui ya da ya wa shei da sha wa

lu na ma shi ya bao lao mi duo

a shui ya a mu da la shang ya shang

mu li,a li shang lu ya

ha si ma ya da vi ying

pa si ya bao lao mi da ma ha man zhua

a vi ya man zhua,a lu da la man zhua

ha sang ha sang a li man zhua

sha wa li ka ma cha ma la

sha yang a li gia lua

pa si ya ba la mi da mo gan man zhua

a li li ya ga ga di ga di

ba la ga di a la shang da di mu li shua la